Catalogue > By Keyword > Yang Zhichao

7 results | Page 1 of 1

China Live Archive Photocopies

Artist/Author: Various | Reference: P2289 | Type: Publication

A collection of photocopies of articles and publications relating to China Live artists.

China File

Artist/Author: Wang Chuyu, Yu Hong, Chang Yung Ho, Wang, Jianwei, Yang Fudong, Shu Yang, He Cheng Yao, Yang Zhichao, Zhu Ming. | Reference: P2053 | Type: Publication

A collection of articles on Chinese performance artists. English and Chinese. Loose articles in large folder

China Collection

Artist/Author: He Chengyao, Cang Ying, Huang Rui, He Yonchang, Anthony Leung Po Shan, Yang Zhichao, Wen Yau, Ji Shenghli, Yu Wei-Te, Huang Yan, Zhu Ming, X. Huang, Zhu Fadong, Han Bing. | Reference: P2010 | Type: Publication

Collection of documents of performance work by Chinese artists.

Yang Zhichao Works

Artist/Author: Yang Zhichao | Reference: P1352 | Type: Publication

China Live Film Screening

Artist/Author: Various | Reference: D0314 | Type: DVD

As part of China Live. This item is part of the Study Room Guide On Performance in China by Adele Tan (P1114)

China Live

Editor: Daniel Brine and Shu Yang | Reference: P0683 | ISBN: 0-9545440-3-X | Type: Publication

This item is part of the Study Room Guide On Performance in China by Adele Tan (P1114)

Shocker Festival 2

Artist/Author: Various | Reference: D0186 | Type: DVD

Festival documentation.