Catalogue > By Keyword > Wen Yau

4 results | Page 1 of 1

China Collection

Artist/Author: He Chengyao, Cang Ying, Huang Rui, He Yonchang, Anthony Leung Po Shan, Yang Zhichao, Wen Yau, Ji Shenghli, Yu Wei-Te, Huang Yan, Zhu Ming, X. Huang, Zhu Fadong, Han Bing. | Reference: P2010 | Type: Publication

Collection of documents of performance work by Chinese artists.

Live + May

Artist/Author: Various | Reference: D0120 | Type: DVD

Collected during China and Hong Kong research trip February 2004.